(1970)

Jan 01, 1970 min Watch Trailer

overview :
Genres : Drama, History
Tags :

CAST

Toshirō MifuneTaketori Washizu
Isuzu YamadaLady Asaji Washizu
Akira KuboYoshiteru Miki
Takashi ShimuraNoriyasu Odagura
Minoru ChiakiYoshiaki Miki

You May Also Like